Information om databehandling hos Scandinavian Print Group

Hos Scandinavian Print Group respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring de oplysninger, vi gemmer, hvordan de bruges, og hvornår de slettes.

Hånd placerer klod

I forbindelse med EU's nye persondataforordning (GDPR) har vi indført en række nye tiltag, som du her kan læse mere om.

Aldrig deling af data
Lad os starte med at slå fast, at vi selvsagt aldrig kunne drømme om at videregive eller videresælge vores værdifulde kundedata.

Forretningsbetingelser
Vi har lavet denne tilføjelse til vores forretningsbetingelser:

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for SPG's løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos SPG, er iagttaget.

Databehandleraftaler
Over for vores kunder, altså dig, er der ikke behov for at udarbejde databehandleraftaler, da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.
Internt har vi naturligvis udarbejdet fortegnelser om kundedata og personaledata.

Opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger og andre kundedata for kunder, som ikke har været aktive de sidste fem år, slettes. Særligt for så vidt angår persondata, der er nødvendige til genoptryk af bøger og andre tryksager, som vi af erfaring ved, at en del kunder ønsker genoptryk, forbeholder vi os ret til at opbevare de hertil fornødne persondata i op til ti år efter kunden har været aktiv kunde, med mindre andet konkret aftales med kunden.

Din ret til sletning
Du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer, ligesom vi har udpeget en dataansvarlig, som kan besvare spørgsmål.

Rasmus Leth Johanson
Dataansvarlig
Rasmus Leth Johanson

Persondatapolitik

Opdateret februar 2023

I henhold til persondataforordningen skal Scandinavian Print Group A/S (herefter SPG) give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger omkring dig. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan SPG behandler dine personoplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SPG er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Scandinavian Print Group
P. O. Pedersens Vej 26, 8200 Aarhus N
scandinavianprintgroup.dk
CVR-nr.: 21686433
Telefon: 87 303 303
E-mail: rasmus@scandinavianprintgroup.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler dine personoplysninger som et led i udførelsen af trykopgaver for vores kunder. Det kan fx være, at dine personoplysninger er indeholdt i tryksagerne, eller det kan være, at dine kontaktoplysninger som kunde eller leverandør er gemt i vores system, så vi har mulighed for at kontakte dig i forbindelse med ordrens gennemførelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Såfremt dine personoplysninger fremgår af en tryksag, som SPG producerer, har SPG i kontraktgrundlaget med kunden sikret sig, at SPG har ret til at behandle dine personoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger vil her ske
  • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet du har givet samtykke
  • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b til opfyldelse af en kontrakt, som du er en del af, eller
  • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at SPG kan forfølge en legitim interesse, der går forud for dine interesser som registreret.
 • Såfremt du er kontaktperson hos en kunde eller en leverandør, behandler SPG dine kontaktoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger vil her ske i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at SPG kan forfølge en legitim interesse, der går forud for dine interesser som registreret.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at den interesse, som SPG’s kunde har i at få produceret tryksagen, går forud for dine interesser som registreret.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine kontaktoplysninger som ansat hos en kunde eller en leverandør, er, at SPG driftsmæssigt har behov for at kunne komme i kontakt med dig som kunde eller leverandør som et led i vores udførelse af arbejdsopgaver.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • SPG behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger i relation til kunder og leverandører.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Dine personoplysninger videregives ikke, medmindre SPG i forbindelse med udførelsen og opbevaringen af opgaven anvender en underleverandør. En eventuel underleverandør vil blive pålagt, at behandler dine personoplysninger fortroligt.

5. Cookies

LaserTryk.dk bruger cookies til at forbedre din oplevelse her på siden. For at kunne informere dig detaljeret om de nedenstående cookie-teknologier samt at indhente dit samtykke til behandling, administration og dokumentation af dine personoplysninger ved hjælp af samtykkepligtige teknologier gør vi brug af Usercentrics Samtykketjeneste. Dette er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores retslige forpligtelse, som vi er underlagt iht. artikel 6, stykke 1, punkt 1, litra c i GDPR, for at kunne dokumentere dit samtykke iht. artikel 7, stykke 1 i GDPR.

Afvisning og tilbagekaldelse
Selvfølgelig kan du også deaktivere enhver ikke nødvendig cookie vha. Usercentrics Samtykketjenesten. Du finder også detaljerede informationer om operatøren i Usercentrics Samtykketjenesten, som vi stiller til rådighed første gang du besøger vores hjemmeside.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til modtagere uden for EU og EØS. Vi anvender cloud-løsninger. Både Business Central hostet version, som ligger på server i Skanderborg, og Business Central Cloud, som ligger på Microsoft-server i Holland.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

SPG har dine personoplysninger fra dig selv eller fra vores kunder i forbindelse med en opgaves udførelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger og andre kundedata for kunder, som ikke har været aktive de sidste fem år, slettes.

Særligt for så vidt angår persondata, der er nødvendige til genoptryk af bøger og andre tryksager, som vi af erfaring ved, at en del kunder ønsker genoptryk, forbeholder vi os ret til at opbevare de hertil fornødne persondata i op til ti år efter kunden har været aktiv kunde, med mindre andet konkret aftales med kunde.

Adresselister ifm. ordrer opbevares i ordresystemmappe GDPR og slettes 14 dage efter ordreafsendelse.

I systemet Registration, hvor kunder kan tilmelde sig forskellige events, da slettes data senest seks måneder efter.

Marketing-adresselister, da slettes alt, hvad der ikke har været rettet i de seneste 12 måneder.

Når vi opkøber virksomheder, vil vi opbevare oplysninger i op til fem år efter opkøb af regnskabs- og ordremæssige hensyn.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

SPG anvender ikke automatiske afgørelser.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privacy policy

Updated April 2020

Pursuant to the General Data Protection Regulation, Scandinavian Print Group A/S (hereinafter referred to as SPG) must provide you with information about how we process data about you. Below you can read more about how SPG processes your personal data.

1. We are the data controller – how do you contact us?

SPG is the data controller of the processing of the personal data we have received about you. You can find our contact information below.

Scandinavian Print Group A/S
P. O. Pedersens Vej 26, DK-8200 Aarhus N, Denmark
www.lasertryk.dk
Company reg. (CVR) no.: 21686433
Phone: +45 87 303 303
E-mail: rasmus@scandinavianprintgroup.dk

If you have any questions regarding our processing of your data, you are always welcome to contact Rasmus Leth Johanson.

2. The purpose of and legal basis of the processing of your personal data

We process your personal data for the following purposes:

 • We process your personal data as a part of delivery of printing services to our clients. For instance, your personal data might be contained in the printed matter, or your contact information as client or vendor is stored in our system, so that we may contact you regarding the completion of your order.

The legal basis for our processing of your personal data is as follows:

 • If your personal data appears in printed matter that SPG produces, SPG will have ensured that SPG has the right to process your data through the contractual basis with the client. The processing of your personal data will then be pursuant to
  • GDPR, Article 6(1)(a), since you have consented
  • GDPR, Article 6(1)(b), for the performance of a contract that you are a party to, or
  • GDPR, Article 6(1)(f), since processing is necessary in order for SPG to pursue a legitimate interest that takes priority over your interests as a data subject.
 • If you are the contact person for a client or vendor, SPG processes your contact information. The processing of your personal data in this case will be pursuant to GDPR, Article 6(1)(f), since the processing is necessary in order for SPG to pursue a legitimate interest that takes priority over your interests as a data subject.

Legitimate interests pursued with processing
As mentioned above, our processing of your personal data is partly pursuant to the rule of balancing interests in GDPR, Article 6(1)(f). The legitimate interests that serve as the basis of the processing is that the interests of SPG’s client in having their printed matter delivered takes priority over your interests as a data subject.

The legitimate interest that serves as the basis of the processing of your contact information as an employee or client or vendor is that SPG has an operational need to be able to contact you as a client or vendor in order to perform tasks.

3. Categories of personal data

We process the following categories of personal data about you:

 • By default, SPG only processes normal personal data related to clients and vendors.

4. Recipients of personal data or categories of recipients

We disclose or forward your personal data to the following recipients:

 • Your personal data will not be disclosed, unless SPG uses a subcontractor in connection with the performance or storage of the task. Any subcontractor will be required to process your personal data in a confidential manner.

5. Transfers to recipients in third countries, including international organisations

Your personal data will not be transferred to recipients outside the EU and the EEA.

6. The source of your personal data

SPG has obtained your personal data from you or from our clients in connection with the performance of a task.

7. Storage of your personal data

We store your personal data for five years.

Especially in the case of personal data that is necessary for reprints of books or other printed matter, which we know from experience that many clients want reprints of, we reserve the right to store the personal data needed for this for up to 10 years, unless something else is specifically agreed upon with the client.

8. Automated decision-making, including profiling

SPG does not use automated decision-making.

9. The right to withdraw consent

If the processing of your data is based on consent, you have the right at any time to withdraw your consent. You can do this by contacting us via the contact information from section 1 above.

If you choose to withdraw your consent, this does not affect the legality of our processing of your personal data based on consent before its withdrawal. If you withdraw your consent, -this will only be in effect from that time.

10. Your rights

According to the General Data Protection Regulation, you have certain rights regarding our processing of data about you. If you want to exercise your rights, please contact us.

Right of Access (to see data)
You have the right to access the data we process about you, as well as additional information.

Right to Rectification (correction)
You have the right to have inaccurate data about yourself rectified.

Right to Erasure
In rare cases, you have the right to have data about yourself deleted before our regular, general deletion occurs.

Right to Restriction of Processing
In some cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. If you have the right to restrict processing, going forward we must only process the data – except for storage – with your consent or for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims or for the protection of a person or important public interest.

Right to Object
In some cases, you have the right to object to our otherwise legal processing of your personal data. You can also object to the processing of your personal data for the purpose of direct marketing.

Right to Data Portability (transmitting data)
In some cases, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format as well as the right to have these personal data transferred from one data controller to another without hindrance.

You can read more about your rights in the Danish Data Protection Agency’s guidelines about the rights of data subjects, which you can find on www.datatilsynet.dk.

11. Complaint to the danish data protection agency

You have the right to submit a complaint to the Danish Data Protection Agency, if you are not satisfied with the way we process your personal data. You can find the contact information of the Danish Data Protection Agency on www.datatilsynet.dk.

Loading ...

Din indkøbskurv

Ekspres gebyr:
Samlet trykpris : Ekskl. moms, fragt og adm. gebyr
Samlet rabat:
Kurv