Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår Scandinavian Print Groups (herefter kaldet "SPG") forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og Scandinavian Print Group i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

Scandinavian Print Group er Skandinaviens største trykkerikoncern og består af:
LaserTryk.dk, GP-Zeuner, Jannerup Grafisk, Toptryk Grafisk, BB Offset, Eurographic, Knudtzon Graphic, AKAPRINT, JYPA, Novagraf, Vestergaards & Glumsø Bogtrykkeri, Grafisk Trykcenter, Frederiksberg Bogtrykkeri, Jørn Thomsen Elbo, Zorse Media, Nofoprint, Specialtrykkeriet Arco, Jelling Bogtrykkeri, Clausen Grafisk & Kindly, Cool Gray og Clemenstrykkeriet.


Vær specielt opmærksom på disse fem punkter:

1.3. (farveafgivelse)
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er SPG's forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. SPG er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindre levering)
SPG forbeholder sig ret til at under-/overlevere med op mod 10 % af bestilt oplag, uden regulering af faktura.

Ved under-/overlevering af bog bestillinger, reguleres faktura efter faktisk leveret antal til stykpris angivet i ordrebekræftelse.

9.3. (drifttab)
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter SPG ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for SPG's løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos SPG, er iagttaget.

Download forretningsbetingelser
Du kan downloade vores forretningsbetingelser her.


1. Tilbud og aftale

1.1.
Tilbud er bindende for SPG i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af SPG.

1.3.
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.
Der kan forekomme en mindre variation/skævhed ved efterbehandling af tryksager (skæring/falsning/ og evt. samling af hæfter) 1/2 - 2 mm +/-


2. Pris

2.1.
Alle priser er ekskl. moms.

2.2.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet SPG om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er SPG berettiget til at få dette arbejde betalt med SPG's til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er SPG berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. SPG forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er SPG berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet SPG, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer SPG inden arbejdet i gangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på SPG's adresse i Århus (P. O. Pedersens Vej 9, 8200 Århus N.). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. SPG bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis bestilleren gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren - og påtager SPG sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6.
Ønsker bestilleren at betale fra en udenlandsk bankkonto skal bestiller betale alle gebyr og omkostninger for overførslen.

2.7.
Vi fakturerer gerne til udlandet, men der pålægges et gebyr på 200 kr. pga. den ekstra administration.

2.8.
Er kunden blevet oplyst om, at der hjemtages en specialvare (f.eks. en specifik papirtype) for at kunne løse kundens opgave til den aftalte pris, forbeholder SPG sig ret til at lave en delfakturering for denne vare, når den er kommet på lager.

2.9.
Skal SPG opbevare en kundes vare eller halvfabrikata (f.eks. specialpapir) på SPG's lager i over 1 måned, så har SPG ret til at fakturere kunden kr. 100 pr. måned pr. palle for denne ydelse.


3. Levering

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når SPG arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har SPG ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af SPG leveringsforpligtelser fordyres for SPG er SPG forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde SPG ved betaling af den af SPG beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er SPG's forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. SPG er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

3.4.
Pligtaflevering til statslig institution foretages af leverandøren. De pligtafleverede eksemplarer tages fra det bestilte oplag. Oplaget kan efter aftale hæves med antallet til pligtaflevering som debiteres bestilleren.


4. Betaling

4.1.
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 10 dage efter fakturadato.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3.
På SPG's anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er SPG forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er SPG berettiget til delvis fakturering.


5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra SPG - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer SPG's ejendom.


6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører SPG og må ikke uden SPG's godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad SPG har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er SPGs ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.


8. Mangler

8.1.
SPG har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
SPG forbeholder sig ret til at under-/overlevere med op mod
10 % af bestilt oplag, uden regulering af faktura.

Ved under-/overlevering af bog bestillinger, reguleres faktura efter faktisk leveret antal til stykpris angivet i ordrebekræftelse.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. SPG er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter SPG ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


9. Ansvar

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har SPG intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som SPG ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter SPG ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
SPG har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager SPG sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren SPG skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
SPG har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er SPG's, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, SPG har udført, jf. pkt. 2.5. SPG er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af SPG. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.


10. Underleverandører

SPG er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


11. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


12. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.


13. Tvister

13.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

13.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover er AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.


14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos SPG kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. Tredjemand
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra SPG-koncernen.

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra SPG-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes nyhedsbreve 1-2 gange om ugen.

14.4. Afmelding og spørgsmål
Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce.

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på info@scandinavianprintgroup.dk.


15. Persondata

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for SPG’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos SPG, er iagttaget.

Loading ...

Din indkøbskurv

Ekspres gebyr:
Samlet trykpris : Ekskl. moms, fragt og adm. gebyr
Samlet rabat:
Kurv